referent

  • TYYPPI: ydinelementti Linguistic_meaning-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: objekti oikeassa tai hypoteettisessa maailmassa, johon kielellisellä ilmaisulla viitataan
  • ESIM: Statokratia TARKOITTAA yhteiskuntaa, jossa poliittinen ja taloudellinen valta ovat yksinkertaisesti identtisiä. (Linguistic_meaning)

Esiintyy kehyksissä

Linguistic_meaning

-- NiinaVai - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback