reference_point

  • TYYPPI: reunaelementti Grasp-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: konsepti tai aihepiiri, jonka kautta henkilö käsittelee uutta tietoa
  • ESIM: Hän yhdistää " esihistorialliset intiaanit , jotka voimme ymmärtää arkeologian kautta , ja intiaanit , jotka on eurooppalaisissa dokumenteissa kirjattu muistiin . "

Esiintyy kehyksissä

Grasp

-- NiinaVai - 2015-02-13

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback