reference_point

  • TYYPPI: reunaelementti Grasp-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: konsepti tai aihepiiri, jonka kautta henkilö käsittelee uutta tietoa
  • ESIM: Jeesus meissä tulee TAJUTUKSI rakkauden kautta. (Grasp)

Muita huomioita

  • toistaiseksi ei sopivia esimerkkejä

Esiintyy kehyksissä

Grasp

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r2 - 2015-02-16 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback