reference_occasion

  • TYYPPI: ydinelementti Continued_state_of_affairs-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ajan piste tai tapahtuma, johon suhteessa johonkin asiaintilaa tarkastellaan
  • ESIM: Tähän MENNESSÄ projekti on tuottanut neljä väitöskirjaa , kuusi lisensiaattityötä ja nelisenkymmentä laudaturtyötä sekä joukon muita tutkimuksia. (Continued_state_of_affairs)

Esiintyy kehyksissä

Continued_state_of_affairs

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback