reference_category

  • TYYPPI: ydinelementti Artificiality-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kategoria, johon väärennökseksi tai epäaidoksi epäiltyä entiteettiä verrataan
  • ESIM: Kummituksia ja VÄÄRENNETTYÄ rahaa Radioteatterin kuunnelmassa Pappilan ponitytöt ja hautuumaan haamu. (Artificiality)

Esiintyy kehyksissä

Artificiality

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback