reference

  • TYYPPI: reunaelementti Create_physical_artwork-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: esitys, viittauspiste tai malli, jonka perusteella tekijä luo oman teoksensa
  • ESIM: Eräs Jackin taiteilijatoveri oli MAALANNUT kansikuvan Jackin kuvausten perusteella.

Esiintyy kehyksissä

Create_physical_artwork

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback