recipients

  • TYYPPI: reunaelementti Separating-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: osapuolet, joille jaetun kokonaisuuden osat jaetaan
  • ESIM: Keskustelua tai päätöksentekoa siitä, onko rahat JAETTU oikein sektoriministeriöiden välillä, on Sailaksen mukaan kuitenkin vaikea organisoida.

Esiintyy kehyksissä

Separating

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback