recipient

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jonka haltuun jotakin päätyy tai joka vastaanottaa jotain
  • ESIM: Sitä myydään niin, että nuoret äidit OSTAVAT ksylitolisalkkarin lapsilleen ja syövät itse sokerikaramelleja. (Commerce_buy)
  • Poliittisesti muutos tarkoittaisi jonkinasteista VALLANSIIRTOA valtion alueelliselta yleishallintoviranomaiselta, lääninhallitukselta, maakunnalliselle kuntayhteistyölle. (Transfer)

Esiintyy kehyksissä

Amassing, Commerce_buy, Cooking_creation, Delivery, Getting, Giving, Losing, Receiving, Sending, Sent_items, Stinginess, Supply, Surrendering_possession, Transfer

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback