reason

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa yleisesti syytä, selitystä tai aiheuttajaa, jonka vuoksi jotain tapahtuu
  • ESIM: Turkki puolestaan KARSASTI ajatusta Kyproksen kysymyksen vuoksi. (Avoiding)
  • Mallikelpoisen käytöksensä johdosta vankilassa kuningas ARMAHTI heidät kuitenkin jo 5 vuoden kuluttua. (Pardon)

Muita huomioita

  • on usein muiden elementtien kanssa päällekäinen
  • eroaa elementistä explanation, mutta eroa on vähän ja sitä on vaikeaa määritellä

Esiintyy kehyksissä

Activity_resume, Aging, Agriculture, Annoyance, Arrest, Arriving, Attention, Avoiding, Become_silent, Biological_urge, Bungling, Candidness, Cause_expansion, Cause_fluidic_motion, Cause_harm, Cause_to_amalgamate, Cause_to_fragment, Cause_to_move_in_place, Change_event_time, Change_of_consistency, Change_position_on_a_scale, Commitment, Communication_means, Communication_noise, Commutation, Conduct, Contacting, Convey_importance, Custom, Death, Deciding, Departing, Desiring, Dispersal, Dodging, Dressing, Emotion_directed, Evoking, Experiencer_focus, Experiencer_obj, Expertise, Extradition, Fame, Filling, Fining, Fleeing, Getting, Giving, Grant_permission, Importance, Imprisonment, Inchoative_attaching, Inhibit_movement, Interrupt_process, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Justifying, Kidnapping, Law, Likelihood, Make_noise, Manipulation, Mental_stimulus_exp_focus, Opinion, Pardon, Perception_body, Placing, Quitting, Rewards_and_punishments, Self_motion, Sounds, Statement, Stimulus_focus, Theft, Travel, Traversing

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r2 - 2015-04-08 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback