reader

  • TYYPPI: ydinelementti Reading-kehyksessä (nykyään Reading_activity)

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka tarkastelee tekstiä ymmärtääkseen sen sisällön
  • ESIM: Jonkin verhon takana voi istua isoisä LUKEMASSA kirjaa, oven takana taas pötköttää isoäiti valkoiseen hursuun kietoutuneena. (Reading)

Esiintyy kehyksissä

Reading (nykyään Reading_activity)

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback