nimi

  • TYYPPI: ydinelementti Ratification-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: yksilö tai ryhmä, joka vahvistaa ehdotuksen ja näin tekee siitä sitovan säännön tai periaatteen
  • ESIM: Nähtävästi odotettiin myöskin maailmansodan ratkaisevimman tekijän, Yhdysvaltojen RATIFIOIVAN rauhansopimuksen. (Ratification)

Esiintyy kehyksissä

Ratification

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback