rate

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tapahtuman tai ilmiön kehittymisnopeutta, tasoa tai määrää
  • ESIM: Asiat KEHITTYIVÄT, mutta onnahdellen ja pikku hiljaa. (Progress)

Muu käyttö

  • KUVAUS: rahan kurssi tai yksikköhinta
  • ESIM: Heistä kumpikin VELOITTAISI 130 markkaa tunnilta . (Commerce_sell)

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion, Cause_to_make_progress, Commerce_collect, Commerce_sell, Expensiveness, Precipitation, Progress, Relational_quantity

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback