rank

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa yleisesti jonkin saavutetun aseman tasoa, esimerkiksi sijaa kilpatuloksissa tai korkeaa asemaa työpaikalla tai jossakin muussa systeemissä
  • ESIM: Hän TULI toiseksi viime presidentinvaaleissa. (Finish_competition)
  • Siksi on tärkeää, että firman pikkujoulussa on paikalla myös johtoporras ylintä JOHTAJAA myöten. (People_by_vocation)

Esiintyy kehyksissä

Competition, Finish_competition, Judicial_body, Occupy_rank, People_by_vocation, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback