question

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin aukioleva kysymys, aihe tai väite, jota arvioidaan tai jonka suhteen esitetään mielipide
  • ESIM: Kohtala ei suostunut kertomaan, miten suuriksi hakijat ARVIOIVAT uuden verkon rakentamiskustannukset tai miten ne aikovat hoitaa rahoituksen. (Estimating)
  • "Mä TUTKIN sitä , kuinka kieli toimii . . . " (Research)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_assessment, Estimated_value, Estimating, Research

-- NiinaVai - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback