quantity

  • TYYPPI:

Onko tavallisesti ydin- vai reunaelementti (vai kumpi tahansa) ja esiintyykö vain tiettyä aihealuetta käsittelevissä kehyksissä (kuten oikeudenkäyntikehyksissä)

Määritelmä

  • KUVAUS:
  • ESIM: laukaiseva elementti kehyselementti muu teksti (Kehys) sininen versio tästä fontista

Kuvaus mitä määritelmässä voi olla.

Muu käyttö

  • KUVAUS:
  • ESIM: laukaiseva elementti kehyselementti muu teksti (Kehys)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Abundance, Precipitation, Preserving, Quantity, Scarcity

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback