qualification

  • TYYPPI: ydinelementti koulutukseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: pätevyys tai tutkinto, jota henkilö tavoittelee
  • ESIM: Hän SUORITTI filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1965. (Education_teaching)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Examination

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback