q_prop

  • TYYPPI: reunaelementti Quantified_mass-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa määrän ominaisuutta
  • ESIM: Nyky-yhteiskunnassa etsitään, tallennetaan ja käsitellään päivittäin todellakin valtava MÄÄRÄ henkilötietoja. (Quantified_mass)

Esiintyy kehyksissä

Quantified_mass

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback