pursuer

  • TYYPPI: ydinelementti Evading-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: takaa-ajaja, joka on jahdattavan perässä, ellei jahdattava toimi jotenkin sen välttämiseksi
  • ESIM: Haminasta Kymen ilmatorjuntarykmentistä sunnuntaina karannut 22-vuotias karhulalainen Mika Muranen onnistui VÄLTTELEMÄÄN takaa-ajajia yli vuorokauden varsin pienellä alueella. (Evading)

Esiintyy kehyksissä

Evading

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback