purpose_of_theme

  • TYYPPI: reunaelementti antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tarkoitusta, johon vastaanottaja aikoo entiteettiä käyttää
  • ESIM: Suomalainen Partiotyttöliitto on LAHJOITTANUT rahaa suksien ostoa varten. (Giving)

Esiintyy kehyksissä

Giving, Receiving

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback