purpose_of_goods

  • TYYPPI: reunaelementti Renting-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: suunniteltu tarkoitus, jota varten entiteetti vuokrataan
  • ESIM: Länsi-Savon jakelupäällikkö Pekka Puikkonen VUOKRASI asuntoauton lomamatkaansa varten. (Renting)

Muita huomioita

  • nykyään nimellä imposed_purpose
  • eroaa yleisemmästä elementistä purpose

Esiintyy kehyksissä

Renting

-- NiinaVai - 2015-02-12

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback