purpose_of_event

  • TYYPPI: reunaelementti Desiring-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: syy, jonka vuoksi jotain toivotaan tapahtuvaksi
  • ESIM: Hän tunsi luutnantin hartioiden köyristyvän kätensä alla - tuntui siltä kuin Riski olisi HALUNNUT voimakkaasti kohauttaa olkapäitään, karistaakseen suojelevan käden hartioiltaan. (Desiring)

Esiintyy kehyksissä

Desiring

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback