punishment

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: rangaistus tai kostotoimi, joka seuraa pahasta teosta
  • ESIM: Khamenei varoitti arabijohtajia solmimasta rauhaa Israelin kanssa ja sanoi, että MOINEN PETTURUUS voidaan rangaista kuolemalla. (Offenses)

Esiintyy kehyksissä

Offenses, Revenge

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback