nimi

  • TYYPPI:
Onko tavallisesti ydin- vai reunaelementti (vai kumpi tahansa) ja esiintyykö vain tiettyä aihealuetta käsittelevissä kehyksissä (kuten oikeudenkäyntikehyksissä)

Määritelmä

  • KUVAUS:
  • ESIM: laukaiseva elementti kehyselementti muu teksti (Kehys) sininen versio tästä fontista
    tämä on sekä KLE että KE mutta KE jatkuu vielä täällä.

Muu käyttö

  • KUVAUS:
  • ESIM: laukaiseva elementti kehyselementti muu teksti (Kehys)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Topic revision: r8 - 2015-02-25 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback