protection

  • TYYPPI: ydinelementti Protecting-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, entiteetti tai toiminta, joka estää harmin tapahtumisen kohteelle
  • ESIM: Siinä nimittäin uskottiin olevan salaisia voimia, jotka SUOJELIVAT omistajaansa kaikenlaiselta pahalta. (Protecting)

Esiintyy kehyksissä

Protecting

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback