protagonist

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi tapahtuman keskeisimmän henkilön, joka ei välttämättä ole aktiivinen toimija
  • ESIM: Myös Ruandan kapinalliset olivat luvanneet NOUDATTAA sopimusta lauantaista alkaen. (Compliance)
  • Suhteet menevät niin pahasti solmuun, että Bette lopulta PIMAHTAA ja ryhtyy teatterinsa nuoren tähtösen, maalta kaupunkiin tulleen tanssijattaren kanssa karmeaan kostoon sukuaan ja miesväkeä vastaan. (Losing_it)
  • Mutta hän oli YSTÄVÄLLINEN kaikille, myös minulle. (Sociability)

Esiintyy kehyksissä

Activity_ready_state, Bearing_arms, Being_awake, Change_posture, Compliance, Conduct, Custom, Daring, Dead_or_alive, Death, Deny_permission, Destiny, Disgraceful_situation, Expertise, Getting_up, Going_back_on_a_commitment, Health_response, Hindering, Influence_of_event_on_cognizer, Losing_it, Luck, Mental_property, Mental_stimulus_exp_focus, Prevent_from_having, Rashness, Reliance, Resurrection, Rising_to_a_challenge, Run_risk, Sociability, Social_interaction_evaluation, Successful_action, Thwarting, Waiting, Waking_up

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback