proposition

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: informaatio tai toteamus, joka laitetaan jonkun nimiin (Attributed_information) tai uskomus tai väite, jota tuetaan todistein (Evidence)
  • ESIM: Korhosen MUKAAN kansallinen Suomi on arvaamattoman raskaiden taistelujen tulosta. (Attributed_information)
  • Liirto tulkitsee kilpailuviraston esityksen VAHVISTAVAN epäilyjä Transpointin epäselvyyksistä. (Evidence)

Esiintyy kehyksissä

Attributed_information, Evidence

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback