proposed_action

  • TYYPPI: ydinelementti Agree_or_refuse_to_act-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: toiminta, jota ehdotetaan henkilölle tai ryhmälle ja johon hän suostuu tai kieltäytyy
  • ESIM: Israel SUOSTUI neuvottelemaan valtuuskunnan kanssa , jossa oli yhdeksän palestiinalaista ja kaksi jordanialaista kieltäydyttyään ensin tapaamasta yksinomaan palestiinalaista valtuuskuntaa. (Agree_or_refuse_to_act)

Esiintyy kehyksissä

Agree_or_refuse_to_act

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback