proposal

  • TYYPPI: ydinelementti ehdotuksiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: idea tai toimintatapa, joka joku ehdottaa ja jonka muut mahdollisesti hyväksyvät ja vahvistavat
  • ESIM: Nähtävästi odotettiin myöskin maailmansodan ratkaisevimman tekijän, Yhdysvaltojen RATIFIOIVAN rauhansopimuksen . (Ratification)

Esiintyy kehyksissä

Ratification, Respond_to_proposal

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback