projectile

  • TYYPPI: ydinelementti Shoot_projectiles-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jonka vaarallinen ja nopean liikkeen agentti tai tuliase aiheuttaa
  • ESIM: Sirnakissa kurdit olivat suojautuneet mm. kouluihin, joista he AMPUIVAT kaupungintaloa ja sotilastukikohtia kranaateilla .(Shoot_projectiles)

Esiintyy kehyksissä

Shoot_projectiles

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback