project

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: suunnitelma, toiminta, objekti tai idea, jolla on jokin tavoite jonka eteen aktiivisesti toimitaan
  • ESIM: Myönnetty raha on osoitettu koululaisten iltapäivätoiminnan KEHITTÄMISEEN, ja lähiöliikuntapaikkojen rakentamiseen. (Cause_to_make_process)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_make_progress, Project

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback