profiled_attribute

  • TYYPPI: ydinelementti aioiden vertailuun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin arvo tai piirre jollain skaalalla, jonka tasoa verrataan johonkin toiseen, pysyvämpään arvoon
  • ESIM: Hänen miehinen komeutensa VETI VERTOJA Eevan ryhdikkäälle kauneudelle. (Evaluative_comparison)

Esiintyy kehyksissä

Evaluative_comparison, Surpassing

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback