professional

  • TYYPPI: ydinelementti Medical_professionals-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lääketieteen ammattilainen
  • ESIM: Vastasyntyneeltä poistettiin hampaat Hämeenlinnassa eikä uusia hampaita ole kasvanut tilalle, äiti syyttää nyt LÄÄKÄRIÄ hoitovirheestä. (Medical_professionals)

Esiintyy kehyksissä

Medical_professionals

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback