production

  • TYYPPI: ydinelementti Behind_the_scenes-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lopullinen tuote, jonka tuotantoryhmä ja esitykseen osallistuneet henkilöt julkaisevat
  • ESIM: Väinö Vainio OHJASI esityksen Tampereella v. 1985. (Behind_the_scenes)

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback