product

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin kehyksen kuvaaman toiminnan kannalta keskeinen tuote
  • ESIM: 'Neuvostoliiton romahtanut raakaöljyn TUOTANTO olisi pikaisesti nostettava ylös, koska Neuvostoliiton öljyvarat ovat tärkeä vastapaino Lähi-idän öljylle. (Manufacturing)

Esiintyy kehyksissä

Businesses, Ingredients, Manufacturing, Operational_testing

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback