produced_food

  • TYYPPI: ydinelementti Cooking_creation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ruuanlaiton tulos
  • ESIM: Lauantaina emäntä LEIPOI piirakoita ja kantoi niitä lämpiminä koko ropakon pöydälleni. (Cooking_creation)

Esiintyy kehyksissä

Cooking_creation

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback