process

  • TYYPPI: ydinelementti erilaisiin prosesseihin ja jatkuviin tapahtumiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin laajempi tapahtuma, tila tai aktiviteetti, joka aloitetaan, keskeytetään, on käynnissä tai jää suoritettavaksi tulevaisuuteen
  • ESIM: Neuvottelijat pääsivät sopimukseen useita TUNTEJA kestäneen sovittelun jälkeen. (Measure_duration)
  • Verityö KESKEYTTI vaalit , joita olivat jo ennen pommi-iskua varjostaneet monet veriset väkivaltaisuudet. (Interrupt_process)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_continue, Cause_to_end, Cause_to_resume, Interrupt_process, Launch_process, Left_to_do, Measure_duration, Process, Process_end, Process_resume, Process_start, Process_stop, Temporal_pattern

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback