problem

  • TYYPPI: ydinelementti Resolve_problem-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kysymys tai mysteeri, joka ratkaistaan
  • ESIM: Jugoslavian hallitus sanoi lauantaina, että maan ongelmat voidaan RATKAISTA vain rauhanomaisilla uudistuksilla. (Resolve_problem)

Esiintyy kehyksissä

Resolve_problem

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback