prize

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kilpailuun ja voittamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: palkinto, joka voitetaan kilpailusta
  • ESIM: Elokuvan päähenkilö on lehtimies Johnny Barrett, joka VOITTAAKSEEN Pulitzer-palkinnon on valmis lähes mihin tahansa. (Win_prize)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback