prior_state

  • TYYPPI: reunaelementti Progress-kehityksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetin aiempi tila ennen muutosta
  • ESIM: Pakettien lähettäminen koetaan entistä helpommaksi ja kotiinkuljetusten toimivuus on PARANTUNUT aiemmasta . (Progress)

Esiintyy kehyksissä

Progress

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback