preventing_cause

  • TYYPPI: ydinelementti tekojen estämiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: agentti tai voima, joka estää jotain asiaa tai tekoa tapahtumasta
  • ESIM: Ikäviä ientulehduksia voidaan VÄLTTÄÄ harjaamalla hampaat ja puhdistamalla hammasvälit. (Preventing)

Esiintyy kehyksissä

Preventing, Thwarting

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback