preparatory_act

  • TYYPPI: ydinelementti Preliminaries-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: valmistelevat toimet, jotka tehdään jonkin myöhemmän tavoitteen saavuttamiseksi
  • ESIM: Maatalousnäyttelyä VALMISTELEVAAN kokoukseen valittiin edustajiksi Arvi Ahvenainen ja Helmi Freyberg. (Preliminaries)

Esiintyy kehyksissä

Preliminaries

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback