predicate

  • TYYPPI: ydinelementti Domain-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: väite, joka pätee vain jollain tietyllä aihealueella
  • ESIM: Samoin he olivat KULTTUURISESTI aktiivisia , mikä käy ilmi spartalaisista häärunoista ja naisten yhteisistä juhlatilaisuuksista. (Domain)

Esiintyy kehyksissä

Domain

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback