precept

  • TYYPPI: ydinelementti Education_teaching-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: oikean käytöksen ohjenuora, joka liittyy yleensä sosiaalisiin tai moraalisiin normeihin
  • ESIM: Isäni OPETTI minut kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja olen varma, että Harryjä William seuraavat tätä esimerkkiä, hän sanoi. (Education_teaching)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback