practice

  • TYYPPI: ydinelementti Mental_property-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin tiettyyn toimintaan tai alaan, jonka suhteen henkilön älyllisiä ominaisuuksia arvioidaan
  • ESIM: Mutta merimiehet ovat TAITAVIA viihtymään pienissäkin tiloissa. (Mental_property)

Muita huomioita

  • ilmaistaan yleensä inessiivi-täydennyksellä

Esiintyy kehyksissä

Mental_property

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback