power_source

  • TYYPPI: reunaelementti Gizmo-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa laitteen voimanlähdettä
  • ESIM: Työtilan reunalla on moottorilla käyvä VEKOTIN, osana pyörivä harjamainen viuhake.(Gizmo)

Esiintyy kehyksissä

Gizmo

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback