potential_recipient

  • TYYPPI: ydinelementti Offering-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, jonka haltuun jokin asia päätyy
  • ESIM: Juopperi TARJOSI sahaansa rengilleen ja niin alkoi Korpelaisen tie yrittäjän karikkoisella tiellä. (Offering)

Esiintyy kehyksissä

Offering

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback