potential_observer

  • TYYPPI: reunaelementti Hiding_objects-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka potentiaalisesti voisi nähdä entiteetin, ellei se olisi piilotettu
  • ESIM: Silloin tällöin yrittää joku SALATA lemmikkinsä veroviranomaisilta ja |ainakin yksj tällainen tapaus on todettu tänäkin vuonna. (Hiding_objects)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Hiding_objects

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback