possible_sentence

  • TYYPPI: ydinelementti Jury_deliberation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: päätös tai tulos, jota tuomarit arvioivat
  • ESIM: Tuomarit HARKITSEVAT päätöstään salassa raportoivan tuomarin luonnoksen pohjalta. (Jury_deliberation)

Esiintyy kehyksissä

Jury_deliberation

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback