possible_event

  • TYYPPI: ydinelementti Possibility-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma, jonka mahdollisuus on olemassa ja joka voi tapahtua, jos jokin ehto täyttyy
  • ESIM: Te VOITTE tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen, mikäli sitä haluatte, eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista. (Possibility)

Esiintyy kehyksissä

Possibility

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback