possibilities

  • TYYPPI: ydinelementti Choosing-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: vaihtoehdot, joiden joukosta henkilö pyrkii tekemään valintansa
  • ESIM: Määttä VALITSI kilpailusukset kahdesta parista, eikä uskonut tehneensä väärää valintaa. (Choosing)

Esiintyy kehyksissä

Choosing

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback